Avís Legal

1. Introducció i dades de la companyia

El present text es constitueix com a l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la present pàgina web titularitat de Griselda Ramón Fernández, amb domicili a C/Muralla, 14 a El Vendrell amb DNI 39688502R.

2. Condicions generals d’ús

La utilització dels serveis als quals es pugui accedir a través del Lloc web www.laveuhumana.com o d’altres pàgines web redireccionades a aquest Lloc web (d’ara endavant, conjuntament denominades, el Lloc web), així com dels perfils de Xarxes Socials de titularitat deGriselda Ramón Fernández, estan subjectes al present Avís Legal i Condicions d’Ús del Lloc web.

3. Condicions Generals i la seva acceptació

Aquest Avís Legal i Condicions d’Ús del Lloc web (d’ara endavant, les «Condicions Generals») regulen l’accés i la utilització del Lloc web així com, dels diferents perfils de Xarxes Socials titularitat deGriselda Ramón Fernández, incloent els continguts, entenent per aquests els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial, (d’ara endavant, «els Continguts») i els serveis (d’ara endavant, «els Serveis») queGriselda Ramón Fernández posa a la disposició dels usuaris del Lloc web i de les Xarxes Socials.

L’accés als Continguts i/o la utilització dels Serveis atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, «l’Usuari») i comporta l’acceptació de les Condicions Generals en l’última versió publicada perGriselda Ramón Fernández al Lloc web al moment en el qual l’Usuari accedeixi als mateixos, per la qual cosa si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els Serveis i/o Continguts oferts per Griselda Ramón Fernández.

Les presents Condicions Generals no exclouen la possibilitat que certs Serveis, Continguts i/o eines oferts a través del Lloc web i de les Xarxes Socials, se sotmetin a unes condicions particulars, en aquest cas, es posaran a la disposició de l’Usuari.

4. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l’accés als Continguts i a tots els Serveis oferts perGriselda Ramón Fernández a través del seu Lloc web i perfils de Xarxes Socials de la seva titularitat, mitjançant els quals es posa a la disposició dels Usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, generalment referits als productes i serveis comercialitzats perGriselda Ramón Fernández. No obstant això, es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc web i corresponents perfils de Xarxes Socials, dels Serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels Continguts i Serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació de les mateixes.

5. Condicions d’accés i utilització dels Serveis

5.1. Accés

L’accés als Continguts i la utilització dels Serveis proporcionats perGriselda Ramón Fernández a través del Lloc web i les seves Xarxes Socials té generalment caràcter gratuït per als Usuaris.

5.2. Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web i dels Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web i els Serveis i a accedir als Continguts, de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posades en el seu coneixement.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals, lesius dels drets i els interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de Griselda Ramón Fernández, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material que:

5.2.1 de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als tractats internacionals i a la resta de la legislació;

5.2.2 indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;

5.2.3 indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

5.2.4 incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;

5.2.5 indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;

5.2.6 indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;

5.2.7 sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

5.2.8 es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;

5.2.9 violi els secrets empresarials de tercers;

5.2.10 sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

5.2.11 de qualsevol manera menyscabi el crèdit de Griselda Ramón Fernández o de tercers;

5.2.12 infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

5.2.13 constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

5.2.14 incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics de Griselda Ramón Fernández o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;

5.2.15 provoqui per les seves característiques (tals com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei.

6. Enllaços

6.1. Enllaços a altres pàgines web

En cas que al Lloc web o als perfils de Xarxes Socials, de titularitat de Griselda Ramón Fernández, es mostressin enllaços a altres pàgines web o perfils de tercers a Xarxes Socials, mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts embeguts, Griselda Ramón Fernández informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint Griselda Ramón Fernández ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de manera prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers a les quals es puguin establir enllaços per part de Griselda Ramón Fernández.

En conseqüència, Griselda Ramón Fernández no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web, Xarxa Social a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web o perfils de Xarxes Socials de titularitat de Griselda Ramón Fernández, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web o perfils de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament a Griselda Ramón Fernández en l’adreça o en els emails de contacte que apareixen en les presents Condicions Generals a l’efecte que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a les mateixes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

6.2. Enllaços al canal del prestador en altres plataformes i xarxes socials

Griselda Ramón Fernández posa a la disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als Usuaris accedir als canals i pàgines web que Griselda Ramón Fernández manté en diferents plataformes i, si escau, xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p. ex. Facebook, Twitter, etc.). La inclusió d’aquests enllaços al Lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i si escau, xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de relació alguna entre Griselda Ramón Fernández i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, i tampoc l’acceptació i aprovació per part de AJM dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricant o distribuïdor l’únic responsable dels mateixos.

En cap cas Griselda Ramón Fernández compartirà amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en les presents Condicions Generals, així com en la Política de Privadesa del Lloc web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint Griselda Ramón Fernández en aquest procés.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc web i fora del control de Griselda Ramón Fernández. En accedir a aquestes xarxes externes, l’usuari ingressa en un entorn no controlat per Griselda Ramón Fernández, per la qual cosa aquesta no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que Griselda Ramón Fernández no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que aquesta no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per aquest motiu, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

6.3. Enllaços en altres pàgines web amb destinació al lloc web

Griselda Ramón Fernández no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web així com a Xarxes Socials que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web o perfils de Xarxes Socials gestionats per Griselda Ramón Fernández. Per tant, Griselda Ramón Fernández no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web o Xarxa Social que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc web o perfil de Griselda Ramón Fernández a qualssevol Xarxes Socials, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Griselda Ramón Fernández  no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc web o els seus perfils en Xarxes Socials des d’aquelles pàgines o perfils de tercers que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els Usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web o perfils en Xarxes Socials que dirigeixin a Griselda Ramón Fernández, sempre que compleixin amb les següents condicions: a) l’enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc web o parts del mateix de cap manera; b) no està permès crear un browser sobre les seccions del Lloc web, ni de cap altra manera podrà modificar-se el Lloc web ni els Continguts i/o Serveis publicats en el mateix ni en els perfils de Xarxes Socials de Griselda Ramón Fernández; c) no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el Lloc web o els perfils que Griselda Ramón Fernández pogués gestionar a les Xarxes Socials i/o, en particular, declarar o donar a entendre que Griselda Ramón Fernández ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o llocs a disposició a la pàgina web o perfil a la corresponent Xarxa Social en la qual s’estableix aquest enllaç; d) la pàgina web o perfil en la qual s’estableixi l’enllaç al Lloc web o als perfils de Griselda Ramón Fernández a Xarxes Socials no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal, i) el titular de la pàgina web o perfil en una Xarxa Social en la qual s’estableixi l’enllaç al Lloc web o als corresponents perfils en Xarxes Socials de Griselda Ramón Fernández no podrà lucrar-se ni directa ni indirectament per la inclusió d’enllaç/s al Lloc web o Xarxa Social.

7. Responsabilitat per danys i perjudicis

L’Usuari respondrà de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per virtut de les presents condicions generals o de la llei aplicable en relació amb la utilització dels serveis i l’accés als continguts.

8. Exclusió de garanties i de responsabilitat

8.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Lloc web i dels Serveis

8.1.1. Disponibilitat i continuïtat

AJM no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web, de les Xarxes Socials i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, Griselda Ramón Fernández advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc web, o dels seus perfils en Xarxes Socials i dels Serveis. Griselda Ramón Fernández tampoc garanteix la utilitat del Lloc web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Lloc web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.

9. Responsabilitats i garanties

Griselda Ramón Fernández no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d’absolutament tota la informació i/o dels serveis del Lloc web o dels seus perfils a Xarxes Socials així com de les publicacions dels usuaris realitzades en els mateixos ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través dels mateixos.

En conseqüència ,Griselda Ramón Fernández no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts posats a la disposició dels Usuaris; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius al Lloc web, Xarxes Socials o al servidor que els subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc web i Xarxes Socials i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin al mateix; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web o Xarxes Socials; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a ell mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el prestador estableix al Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web o Xarxes Socials.

No obstant, Griselda Ramón Fernández declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc web i els Continguts i Serveis oferts a través del mateix, i a les corresponents Xarxes Socials, per reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats per Griselda Ramón Fernández.

Griselda Ramón Fernández no garanteix la licitat, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc web o dels corresponents perfils que gestioni a Xarxes Socials. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-ho immediatament a Griselda Ramón Fernández, en l’adreça de correu electrònic info@laveuhumana.com perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

Griselda Ramón Fernández no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades al Lloc web, o als seus perfils a Xarxes Socials, provinents de fonts alienes al mateix, així com tampoc de les contingudes a altres plataformes o Xarxes Socials a les quals s’enllaci des del Lloc web. El prestador no assumirà responsabilitat respecte a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les citades informacions. 

10. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El Lloc web i els diferents elements que s’integren en aquest així com als perfils de Xarxes Socials gestionats per Griselda Ramón Fernández, tals com a bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d’obres audiovisuals, dissenys gràfics o altres qualssevol, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals Griselda Ramón Fernández és titular exclusiu o cessionari amb l’abast requerit. Les presents Condicions Generals no impliquen cessió ni transmissió a favor de l’Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc web, ni sobre els corresponents perfils a Xarxes Socials de Griselda Ramón Fernández, ni sobre qualsevol dels seus elements integrants. Queden expressament prohibits a l’Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o l’explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc web o dels Continguts i/o Serveis de AJM, excepte en els casos en què estigui legalment permès o intervingui autorització expressa i per escrit de Griselda Ramón Fernández.

L’Usuari podrà visualitzar els Continguts disponibles a través del Lloc web, o als seus perfils de Xarxes Socials per al seu exclusiu ús personal i privat als seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o tractar d’eludir qualssevol mesures tecnològiques adoptades per Griselda Ramón Fernández per restringir actes que no tinguin l’autorització de Griselda Ramón Fernández o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc web o dels seus perfils a Xarxes Socials. L’Usuari haurà de respectar sempre tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc web, i corresponents perfils en Xarxes Socials, ja siguin de titularitat de Griselda Ramón Fernández o de tercers.

11. Política de privadesa

11.1. Informació sobre el responsable del tractament

Denominació: Griselda Ramón Fernández

Domicili social:C/Muralla, 14 a El Vendrell amb DNI 39688502R.

Manera de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: per contactar amb el Delegat de Protecció de dades de Griselda Ramón Fernández, l’Usuari podrà dirigir-se a l’adreça indicada al present apartat o al correu electrònicinfo@laveuhumana.com. Amb la referència (Ref.: Protecció de Dades).

11.2. Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal al Lloc web

Generalment, les persones que facin ús del Lloc web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per accedir als Serveis, els Usuaris, en certs casos hauran de facilitar certes dades de caràcter personal. Griselda Ramón Fernández garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris, segons l’establert en la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En aquest sentit, s’informa als Usuaris que les dades que pogués enviar a Griselda Ramón Fernández seran incorporades a un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de respondre a les seves consultes i sol·licituds així com, si hagués consentit, enviar-li informació comercial per mitjans telemàtics sobre continguts i productes de Griselda Ramón Fernández, així com de terceres empreses patrocinadores i/o col·laboradores.

En cas que hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials Griselda Ramón Fernández informa a l’Usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics.

11.3. Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal derivades de l’ús de Xarxes Socials

Si l’Usuari es registrés als llocs web i mòbils de Griselda Ramón Fernández amb el seu ID de Facebook, Twitter o qualssevol altres Xarxes Socials, sempre que AJM posi a la disposició dels Usuaris aquesta opció, amb aquest registre l’Usuari atorga el seu consentiment explícit per al tractament de les seves dades personals. Si l’Usuari no estigués d’acord amb aquests termes, ha d’evitar registrar-se als llocs web i mòbils de Griselda Ramón Fernández amb l’ID de Facebook o de Twitter o qualssevol altres Xarxes Socials.

No obstant això, la recollida i l’ús de la informació que Facebook, Twitter i altres tercers recopilen sobre l’Usuari es regeix per les seves corresponents polítiques de privadesa.

Així mateix, l’Usuari ha de considerar que qualsevol informació que publiqui o divulgui a través dels perfils a les Xarxes Socials que gestioniGriselda Ramón Fernández  passarà a ser informació pública i estarà disponible per als visitants dels mateixos i el públic en general. Això suposa que els Usuaris dels Llocs, i Mitjans Socials de Griselda Ramón Fernández situats a qualsevol país del món i amb caràcter universal, podran accedir a la seva informació. En aquest sentit, els Usuaris hauran de tenir especial cura i diligència a l’hora de divulgar informació personal o qualsevol altre tipus d’informació en aquests Llocs.

A més, les dades dels Usuaris aportades i/o publicades a les Xarxes Socials que pogués gestionar Griselda Ramón Fernández seran tractades per aquesta amb les següents finalitats (i) permetre l’accés i navegació als Continguts i Serveis oferts per AJM a través d’aquestes Xarxes Socials (ii) permetre la participació en fòrums i enquestes d’opinió (iii) permetre i gestionar la participació als concursos, promocions, programes, sèries, sorteigs o qualssevol altres iniciatives que realitzi Griselda Ramón Fernández ja sigui per si mateixa o en col·laboració amb tercers, gestionar la promoció de guanyadors, així com el lliurament de possibles premis (iv) permetre l’enviament d’informació o comunicacions comercials relatives a sèries, programes, concursos, continguts, activitats o serveis relacionats amb Griselda Ramón Fernández (v) per moderar els usos, que si escau faci, als Llocs, Aplicacions i Xarxes Socials, de Griselda Ramón Fernández (vi) així com per denunciar els abusos on correspongui o tramitar les denúncies que es poguessin rebre de tercers.

Per a les finalitats anteriors, les seves dades personals, inclosos els continguts que hagués pogut publicar, així com si escau, la imatge i/o veu, podran ser comunicats a: (i) Autoritats Tributàries, Autoritats de Control en matèria de protecció de dades (p. ex: l’Agència Espanyola de protecció de dades), a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Jutges i Tribunals, si així fos requerit o fos necessari (ii) en cas que la iniciativa, concurs, promoció, etc., en virtut de la qual es recapten les dades, estigui relacionada amb un determinat programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc., a les cadenes de televisió o en general a prestadors de serveis de la comunicació audiovisual com a entitats emissores del programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc.

El fet de convertir-se en seguidor de les xarxes socials que pogués gestionar Griselda Ramón Fernández implica l’acceptació de la present Política de Privadesa i això, sense perjudici de les polítiques, condicions o bases de concursos que en cada cas particular poguessin regular el seu ús i que seran degudament comunicades per Griselda Ramón Fernández.

11.4. Mesures de seguretat

AJM li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, considerant l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Griselda Ramón Fernández contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

11.5. Terminis de conservació de les dades

Amb caràcter general, Griselda Ramón Fernández conservarà la informació personal dels Usuaris durant el període necessari per complir les finalitats descrites en aquesta Política de Privadesa, tret que la llei estableixi o permeti un període major.

Les dades dels usuaris del Lloc web seran conservades per Griselda Ramón Fernández, mentre estiguin donats d’alta i, una vegada sol·licitada la baixa, es conservaran per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament fins al termini de prescripció d’aquestes, moment en el qual els titulars del Lloc web procediran a la seva supressió.

La informació aportada a Griselda Ramón Fernández, a través dels diferents perfils que poguessin estar oberts a Xarxes Socials, les dades, imatges i qualssevol continguts que pogués publicar en els mateixos seran conservats en aquests perfils de Griselda Ramón Fernández mentre l’Usuari no sol·liciti la retirada o eliminació dels mateixos a través de les eines posades a disposició per a tal efecte per cadascuna de les Xarxes Socials.

Les dades de caràcter personal que l’Usuari pogués haver aportat participació en els concursos, promocions, programes, sèries, sorteigs o qualssevol altres iniciatives que realitzi Griselda Ramón Fernández, així com per al lliurament de possibles premis, seran conservats igualment fins al termini de prescripció per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, moment en el qual Griselda Ramón Fernández procedirà a la seva supressió.

No obstant, si l’Usuari en virtut de la seva participació hagués cedit els corresponents drets d’explotació a Griselda Ramón Fernández, li informem que en relació amb els drets de propietat intel·lectual, segons l’establert en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual:

11.5.1 El termini general dels drets d’explotació de l’obra és la vida de l’autor i setanta anys després de la seva mort.

11.5.2 Els drets d’explotació de les obres en col·laboració, compreses les obres cinematogràfiques i audiovisuals, duraran tota la vida dels coautores i setanta anys des de la mort o declaració de defunció de l’últim coautor supervivent.

11.5.3 La durada dels drets d’explotació reconeguts als productors de la primera fixació d’un enregistrament audiovisual serà de cinquanta anys, computats des del dia 1 de gener de l’any següent al de la seva realització. No obstant si, dins d’aquest període, l’enregistrament es divulga lícitament, els citats drets expiraran als cinquanta anys des de la divulgació, computats des del dia 1 de gener de l’any següent a la data en què aquesta es produeixi.

11.5.4 La durada dels drets d’explotació reconeguts als autors de meres fotografies té una durada de vint-i-cinc anys computats des del dia 1 de gener de l’any següent a la data de realització de la fotografia o reproducció.

11.5.5 En el cas de les composicions musicals amb lletra, els drets d’explotació duraran tota la vida de l’autor de la lletra i de l’autor de la composició musical i setanta anys des de la mort o declaració de defunció de l’últim supervivent, sempre que les seves contribucions fossin creades específicament per a la respectiva composició musical amb lletra.

Per tant, en cas que l’Usuari hagi cedit drets d’explotació d’obres o continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual, Griselda Ramón Fernández podrà guardar aquella informació relativa a l’Usuari que permeti demostrar que és legítim cessionari dels drets d’explotació sobre aquestes obres o continguts, mentre les mateixes no passin a ser de domini públic, en virtut dels terminis anteriorment establerts o qualssevol d’altres establerts pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

11.6. Exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, si escau, de portabilitat

Els Usuaris podran dirigir-se a Griselda Ramón Fernández, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, si escau, de portabilitat respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

Per aquest motiu, haurà de remetre’s un escrit identificat amb la referència (Ref. Protecció de Dades) en el qual es concreti la sol·licitud corresponent a la següent adreça:C/Muralla, 14 a El Vendrell 43700 Tarragona. O be remetent idèntica documentació a l’adreça: info@laveuhumana.com.

11.7. Veracitat, exactitud i actualització de les dades

Les dades que faciliti l’Usuari han de ser veraces, exactes, completes i actualitzades. En cas de produir-se alguna modificació i/o variació en alguna de les dades existents a la nostra base de dades, en particular, de les relatius a les persones de contacte, li preguem que posi en el nostre coneixement aquesta circumstància a fi de procedir a la seva actualització.

12. Legislació aplicable i fur

Les relacions establertes entre l’Usuari i Griselda Ramón Fernández es regiran per la legislació espanyola. No obstant, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, l’Usuari i Griselda Ramón Fernández amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Política de privacitat

Sobre les cookies

Les cookies són petits arxius de text que s’enmagatzemen al dispositiu de l’usuari.

La llei afirma que podem utilitzar cookies si són estrictament necessàries per al funcionament del nostre web. Per a tots els altres tipus de cookies necessitem el permís de l’usuari.

Aquesta pàgina utilitza diferents tipus de cookies. Algunes cookies són col·locades per serveis de tercers que utilitzem al nostre web.

El consentiment de l’usuari s’aplica al següents domini: www.elsteusclassics.com

Per controlar l’ús de cookies per part de pàgines web, es pot definir la configuració de privacitat del navegador per tal de restringir-les fins i tot bloquejar-les per complet. Si es desactiven completament, és possible que alguns serveis de la nostra web no funcionin correctament.

Es poden consultar instruccions per configurar les cookies aquí.

Les nostres cookies:

  • please_hide_cookie_advice:
    Recordar la petició de l’usuari per amagar l’avís de cookies. Caduca al cap d’un mes.

Cookies de tercers:

  • _gid, _gat, _ga, _utma:
    Registre de visites amb Google Analytics. Ens permet recopilar dades sobre l’ús del nostre web. Totes les dades es recullen de forma anònima. Tenen diferents dates de caducitat, essent la de més durada d’uns pocs anys.

Who we are

Our website address is: https://laveuhumana.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select «Remember Me», your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements